Home » De Balansindicator Methodiek

De Balansindicator Methodiek

Eerst de mindshift, daarna de systeemverandering

 

Wat is er aan de hand in onze maatschappij, bedrijven, in de zorg? Wat waarderen we meer: Een hoge output op korte termijn of producten/publicaties van goede kwaliteit met behoud van een gezonde leefomgeving? Plezier in het werk, of een burn-out met een goed cv?

 

Veel mensen zijn het erover eens dat het tijd is voor een nieuw systeem. Maatschappelijk en economisch, gericht op een gezond klimaat en intrinsieke menselijke behoeften. Dat betekent een cultuurverandering, die op haar beurt een verandering van een waardensysteem inhoudt, op fundamenteel niveau.

 

De Balansindicator Methodiek is een instrument voor cultuuranalyse en -verandering en is ontwikkeld door drs. Karin Kasdorp. De methodiek is onderscheidend vanwege de werking op causaal niveau.

Vóórdat er wezenlijke vernieuwing kan plaatsvinden in een organisatie of maatschappelijk systeem is namelijk verandering op fundamenteel niveau noodzakelijk, en dan hebben we het over paradigma's (denkkaders of waardensystemen).

De methodiek is dan ook gebaseerd op een universeel oerprincipe dat bepalend is voor de balans en dynamiek in alle sociale systemen. Dit is het oerprincipe van dualiteit, dat bestaat uit twee tegengestelde gemeenschappelijke delers - door de filosoof Zeno (500 v. Chr) het feminiene en masculiene principe genoemd - in het oosten bekend als yin en yang. Op individueel en collectief-onbewust niveau sprak de grondlegger van de moderne psychoanalyse Carl Gustav Jung over de archetypen anima en animus.

 

De paradigmaverandering begint met het herkennen van het dominante principe. Dominantie (of-of-denken) levert problemen op, zoals verkeerd bestuur, scheve man/vrouw-verhoudingen, ziekteverzuim, bureaucratie. Vrijwel alle veranderingsmethodes zoeken de oplossing in het aanpakken van deze problemen of van het gedrag dat daar aanleiding toe geeft,  terwijl dat eigenlijk symptomen zijn.     

 

Op het causale niveau gaat het om de optimale balans tussen de oerprincipes (en-en-denken).

Overigens is dat optimum geen 1:1 verhouding, want dat betekent wel evenwicht, maar stilstand.

De Balansindicator Methodiek draait om de Gulden Snedeverhouding, nl. 1 : ϕ   (ϕ = 1,61)

Dat betekent evenwicht en gezonde groei, zoals die in elk harmonieus systeem voorkomt.

 

Het instrumentarium brengt de disbalans in het waardensysteem in beeld. Vervolgens biedt het een compleet pakket om de optimale verhouding terug te vinden en te behouden. 

 

Bureau Beeldspraak analyseert, adviseert en begeleidt de paradigmaverandering.

Neem contact op voor een vrijblijvende intake of een presentatie.