Home » De Balansindicator Methodiek

De Balansindicator Methodiek

Systeemverandering vanaf fundamenteel niveau

 

Wat is er aan de hand in onze maatschappij, in het onderwijs, de zorg, met het klimaat?

Wat waarderen we meer: Een hoge output op korte termijn, of producten en publicaties van goede kwaliteit?

Wat weegt zwaarder: Een hoog BBP, of lichamelijk en geestelijk welzijn in een gezonde leefomgeving met schoon water en zuivere lucht?  Plezier in het werk, of een burn-out met een fantastisch cv...?

 

Veel mensen zijn het erover eens dat het tijd is voor een nieuw systeem. Maatschappelijk, economisch en bestuurlijk, gericht op een gezond leefklimaat en vitale behoeften. Een cultuurverandering dus, wat een verandering van een waardensysteem betekent. En dat kan alleen plaatsvinden vanaf fundamenteel niveau. 

 

De Balansindicator Methodiek© is een instrument voor cultuuranalyse en -verandering en is ontwikkeld door drs. Karin Kasdorp. De methodiek is onderscheidend vanwege de werking op het fundamentele niveau.

Voordat er wezenlijke vernieuwing kan plaatsvinden in een organisatie of maatschappelijk systeem is namelijk verandering op dát niveau noodzakelijk, en dan hebben we het over paradigma's (denkkaders of waardensystemen).  Vrijwel alle veranderingsmethoden zoeken de oplossing in het aanpakken van de problemen zelf, of van het gedrag dat er aanleiding toe geeft, terwijl dat symptomen zijn. 

 

De methodiek is gebaseerd op de twee universele oerprincipes die de balans en dynamiek  in  alle  sociale systemen bepalen. Deze twee tegengestelde gemeenschappelijke delers stonden bij Griekse filosofen (600-300 v.Chr) bekend als het feminiene en masculiene principe. Een paar duizend jaar daarvoor stonden  ze in oosterse culturen al bekend als yin en yang. Op individueel en collectief niveau sprak de grondlegger van de moderne psychoanalyse Carl Gustav Jung in de twintigste eeuw over de archetypen anima en animus.

 

Daadwerkelijke cultuurverandering kan alleen worden bereikt als de masculiene en feminiene waarden in een optimale verhouding worden gebracht. Het denkkader verandert dan in het zogenoemde en-en-denken. 

De Balansindicator Methodiek biedt unieke handvatten om de oerprincipes in de praktijk te leren herkennen. De vertaalslag van deze abstracte begrippen naar concrete situaties of gedrag (en vice versa) is nl. een belangrijke stap in het cultuurveranderingsproces. 

 

Met behulp van het  instrumentarium is het mogelijk om het veranderingsproces in gang te zetten en de optimale verhouding te bereiken en te behouden. Dit leidt tot een dynamisch evenwicht en gezonde, circulaire groei, wat kenmerkend is voor elk gezond levend systeem.